• Pierwszy przykładowy baner
 • Bezproblemowe zwroty
 • Bluuboo

Gwarancja

Reklamacje szablon
 1. Gwarancja na części oraz inne produkty umieszczone na stronie Mobidoktor.pl wynosi 24 miesiące, licząc od daty zakupu przez nabywcę finalnego z wyłączeniem usług serwisowych, które są objęte okresem gwarancyjnym na zasadach rękojmi. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP).
 2. W celu rozpoczęcia realizacji gwarancji klient zobowiązany jest nawiązać kontakt z działem reklamacji sklepu Mobidoktor: telefon: 22 59 94 999, e-mail: info@mobidoktor.pl lub za pomocą formularza gwarancyjnego.
 3. Po przekazaniu informacji dotyczących problemu klient otrzyma wskazówki mające na celu usunięcie usterki lub dalsze informacje na temat procedury reklamacyjnej.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady sprzętu w okresie ważności gwarancji – zostanie ona bezpłatnie usunięta w okresie do 28 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu na adres siedziby sklepu. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy.
 5. Sprzęt przeznaczony do naprawy powinien być dostarczony do sklepu Mobidoktor w oryginalnym opakowaniu fabrycznym oraz odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami podczas transportu. W przypadku braku kompletnego opakowania, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 6. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie i doręczenie dowodu zakupu. Do wyboru: faktura VAT, paragon fiskalny, wydruk z karty płatniczej lub kredytowej, wyciąg z rachunku bankowego, e-maile.
 7. Mobidoktor może odmówić wykonania naprawy lub wymiany w przypadku:
  • stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na sprzęcie,
  • naruszenia plomb zabezpieczających,
  • użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi,
  • uszkodzenia przez czynniki zewnętrzne np. zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, przepięcia, zalania oraz inne przyczyny, które nie mogą zostać objęte polisą ubezpieczeniową,
  • posiadające uszkodzenia mechaniczne takie jak zarysowania powstałe w wyniku upadku lub próby montażu / podpięcia w wyniku którego została uszkodzona taśma LCD,
  • posiadające widoczne ślady użytkowania np. pozostałości kleju w przypadku montażu części zamiennych (dotyczy wymiany na nowy produkt podając za przyczynę: brak działania nowej części),
  • zmienionego lub użytkowanego niezgodnie z przeznaczeniem,
  • uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego montażu,
  • powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku złego zabezpieczenia podczas transportu.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu prawidłowego działania sprzętu przez sprzedawcę) klient pokrywa koszty transportu urządzenia, części z i do punktu serwisowego.
 9. W przypadku braku dyspozycyjności względem odesłania lub utylizacji reklamowanego produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania nasza firma jest uprawiona do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie części na naszej powierzchni magazynowej. Informujemy, że oplata ta wynosi 100 złotych za, każdy miesiąc przechowywania. Towar nieodebrany w terminie 2 m-cy zostanie poddany utylizacji.
 10. Gwarancja na usługę serwisową wynosi 12 miesięcy.
 11. Gwarancja zostanie rozpatrzona tylko za okazaniem dowodu zakupu usługi. Do wyboru: faktura VAT, paragon fiskalny, wydruk z karty płatniczej lub kredytowej, wyciąg z rachunku bankowego, e-maile.
 12. Gwarancja jest przyznawana z tytułu rękojmi: czyli produkt jest odbierany od klienta przez kuriera, a następnie po dokonaniu wymiany na produkt wolny od wad lub naprawy w serwisie dostarczany z powrotem w to samo miejsce. W takim przypadku koszty transportu od klienta do serwisu i z powrotem ponosi sprzedawca.
 13. Gwarancja serwisowa nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych wad po naprawie danego sprzętu powstałych w wyniku ponownego upadku, uszkodzeń podczas transportu oraz awarii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. zalanie cieczą, zawilgocenie, zbyt wysoka i zbyt niska temperatura, wyładowanie atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w cieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta,
  • uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu urządzenia do Punktu Serwisowego i z powrotem,
  • roszczeń z tytułu dodatkowych wad produktu, które nie zostały zgłoszone podczas rejestracji produktu, ani nie zostały wychwycone podczas naprawy w serwisie zakłada się, że urządzenie nie posiadało w momencie zgłoszenia więcej usterek. (W szczególnych przypadkach, jeśli serwis znajdzie dodatkowe usterki- klient zostaje o tym poinformowany),
  • wadliwego działania urządzenia spowodowanego konfliktem lub niezgodnością z innymi elementami systemów komputerowych (niekompatybilność) oraz wpływem wirusów komputerowych,
  • w wyniku niewłaściwej eksploatacji w warunkach lub na zasadach niezgodnych z określonymi przez producenta.
 14. Po dokonaniu naprawy, sprawny sprzęt wysyłany jest na adres podany podczas procesu zgłaszania usterki. Serwis wysyła sprzęt na terenie Polski.
 15. Jeżeli naprawiany sprzęt jest objęty gwarancją, prawa własności wymienionych, uszkodzonych części i modułów będą automatycznie przeniesione na Gwaranta.
 16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 17. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 18. Utrata gwarancji występuje w przypadku stwierdzenia:
  • celowych uszkodzeń towaru oraz wad wywołanych przez te uszkodzenia,
  • naprawy, przeróbek, zmian dokonanych przez osoby nieuprawnione spoza serwisu Mobidoktor,
  • eksploatowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania,
  • niewłaściwego konserwowania lub przechowywania,
  • przeróbek i zmazań w karcie gwarancyjnej.
 19. Mobidoktor.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na dyskach, w pamięciach i na innych nośnikach. Gwarant informuje, że przywracanie systemu operacyjnego powoduje kasowanie danych i resetowanie ustawień do fabrycznych.
 20. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z towaru będącego w naprawie.
pixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel